Regulamin

I. Informacje Ogólne. 

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowa wynajmu Apartamentu, rezerwacja).
Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.papillongdansk.pl który Klient wynajmuje na doby w celach wypoczynkowych.

Prowadzony przez FoodCatering Restauracje i Eventy Piotr Sadowski ul. Stara Stocznia 2/7 80-862 Gdańsk, NIP: 9570947936

II. Rezerwacje.

1. Klient kontaktuje się telefonicznie lub wypełnia formularz kontaktowy/dokonuje rezerwacji na stronie www.papillongdansk.pl, przesyła rezerwacje na adres e-mail lub poprzez partnera
2. Apartamenty Papillon przesyłają na adres e-mail Klienta, wstępne potwierdzenie rezerwacji. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu.
3. Rezerwacja zostaje potwierdzona z dniem zaksięgowania na koncie Apartamentów Papillon wymaganej przedpłaty w określonym terminie.
4. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę wynajmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty za usługę.
5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Apartamentów Papillon telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

III. Anulowanie rezerwacji i jej zmiana.

1. Klient może anulować rezerwację telefonicznie lub pisemnie, drogą elektroniczną. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Apartamentów Papillon, jeżeli termin jest dostępny. W takim przypadku zmiana terminu podlega jednorazowej opłacie w kwocie 100 pln. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy wysokiego sezonu (wakacje, sylwester, długie weekendy). Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Apartamenty Papillon uprawnione są do potrącenia wpłaconego zadatku lub całości opłaty za pobyt.
3. W przypadku większej ilości osób niż zadeklarowa podczas rezerwacji, Apartamenty Papillon mają prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy.
4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przybycia Apartamenty Papillon nie zwracają pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. Apartamenty Papillon mogą anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Apartamentów Papillon (awaria w Apartamencie lub inne zdarzenie losowe). Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu innego Apartamentu o podobnym standardzie w tej samej lokalizaji. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a Apartamenty Papillon mają obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconego przez niego zadatku.

IV. Warunki płatności.

1. Przy rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu lub całość kwoty w ustalonym terminie.
2. Pozostałą część opłaty za należy uregulować przelewem przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu.
3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w kwocie 99,00 PLN za serwis, przez co rozumie się sprzątanie i dezynfekcję apartamentu po wyjeździe Klienta.
4. Klient zobowiązany jest do opłaty klimatycznej w wysokości 2,31 PLN/osoba za dobę.
5. Klient przebywający ze swoim pupilem zobowiązany jest do zapłaty za jego pobyt 20,00 PLN/doba oraz do wcześniejszego zgłoszenia tego faktu, przy dokonywaniu rezerwacji
6. Klient rezerwujący łóżeczko turystyczne zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za nie w wysokości 30,00 PLN za dobę.
7. Apartamenty Papillon mogą pobrać opłatę za dodatkowe usługi sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu Klienta. Za zameldowanie przed wyznaczonymi godzinami – po akceptacji przez pracownika obiektu lub za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez pracownika obiektu.
8. „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.”.
9. „Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * Mastercard * MasterCard Electronic * Maestro”

V. Warunki pobytu.

1. Apartament wynajmowany jest na doby. Pobyt rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, natomiast kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem recepcji, w zależności od dostępności Apartamentu. Zameldowanie odbywa się od godziny 15:00 przez całą dobę.
2. Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika Apartamentów o ewentualnym zagubieniu kluczy od Apartamentu lub wyrządzonych w nim szkodach i niezwłocznego pokrycia kosztów strat. Wysokość odszkodowania ustalają Apartamenty Papillon według własnej kalkulacji.
3. Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w Apartamencie, na balkonie oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż., BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z Apartamentu jego jakichkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie Apartamenty Papillon są uprawnione do obciążenia Klienta kosztami, które pozwolą na doprowadzenie Apartamentu do stanu poprzedniego.
4. W przypadku rażącego naruszenia określonych zasad, Apartamenty Papillon są uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Apartamentu w asyście Policji.
5. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Apartamenty Papillon obciążą gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
6. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Apartamentów Papillon zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Apartamenty Papillon uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
7. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę.
8. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępach poprzedzających, Apartamenty Papillon pobierają od Klienta, podczas wydawania kluczy do lokalu, kaucję. Kaucja podlega zwolnieniu w ciągu 7 dni po opuszczeniu Lokalu , po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
9. Potrącenia należności z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.

VI.Ochrona danych osobowych RODO.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:
1) Administratorem klienta danych osobowych są Apartamenty Papillon. Apartamenty Papillon zobowiązują się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
2) Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
4) Odbiorcami Klienta danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
6) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Apartamentów Papillon.
7) Klienta dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
8) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Portal Meteor odznaczył nasze apartamenty wyróżnieniem – Gwarancja Satysfakcji.